Home

Hugo Boss zacz?? jego przedsi?biorca odzie?owy 1924 roku w Metzingen, ma?ym mie?cie na po?udnie od Stuttgartu. Firma istnieje tam do dnia dzisiejszego. Jednak?e, dzi?ki ekonomicznemu klimatowi w Niemczech w tamtych czasach, firma zbankrutowa?a. W roku 1931, Hugo Boss osi?gn?? porozumienie z jego wierzycielami. Zosta? z sze?cioma maszynami, krawcami by zacz?? znów szy?. Tego samego roku, sta? si? cz?onkiem Partii Narodowo Socjalistycznej (NSDP). Dzi?ki temu przyj?ciu do partii oraz jako cz?onka sponsorowanego ("Mitglied Förderndes") Schutzstaffel (SS) jego firma uzyska?a lepsze wyniki ekonomiczne dzi?ki ich pomocy. W okresie pó?niejszym Hugo Boss stwierdzi?, ?e do??czy? do partii faszystowskiej z powodu ich obietnic dotycz?cych bezrobocia. Dzi?ki jego udzia?owi w partiach i stowarzyszeniach jego sprzeda? powi?kszy?a si? od 38,260 ReichsMark w 1932 do przesz?o 3,300,000 ReichsMark w 1941. Czyste dochody powi?kszy?y si? w tym samym okresie od 5,000 ReichsMark do 241,000 ReichsMark. Firma Hugo Boss sta?a si? dostawc? mundurów i uniformów Partii Narodowo Socjalistycznych od 1924. Od 1934, kiedy sta? si? "Reichszeugmeisterei" licencjonowanym urz?dnikiem - dostawc? uniformów do Sturmabteilung, Schutzstaffel, M?odzie?y Hitler - jugend, Narodowego Socjalistycznego Motorowego Korpusu i innych partyjnych organizacji produkcja firmy jeszcze bardziej wzros?a. Aby wykona? zamówienia w pó?niejszych latach wojny, Boss u?y? oko?o 30 do 40 je?ców wojennych i oko?o 150 robotników przymusowych, z krajów ba?tyckich , Belgii, Francji, W?och, Austrii, Polski, Czechos?owacji i Zwi?zku Radzieckiego. Niemiecki historyk Henning Kober twierdzi ?e dyrekcja przedsi?biorstwa by?a "zaprzysi?g?ymi nazistami". Boss by? wielbicielem A. Hitlera w 1945 posiada? w apartamencie wspólne zdj?cie z Hitler zrobionym podczas wycofywania si? z Obersalzberg. W 1946 s?d oparty na jego wczesnym partyjnym cz?onkostwie, oraz wsparciu finansowym SS i zaoptrywaniu w uniformy NSDO nawet przed 1933, Boss zosta? uznany zarówno "aktywist?" jak i "zwolennikiem i beneficjantem Narodowego Socjalizmu". Zosta? on pozbawiony praw g?osowania i ukarana grzywn?. Hugo Boss umar? w 1948 ale jego biznes prze?y?.
markowe zapachy


Firma Hugo Boss ma wiele porozumie? z ró?nymi przedsi?biorstwami które mog? produkowa? produkty oznaczone znakiem Hugo Boss. Takie porozumienia zawarto mi?dzy innymi z firmami Samsung i HTC, na produkcj? telefonów komórkowych, C.W.F. Children Worldwide Fashion SAS aby ubra? dzieci i m?odzie?, Shiseido i Procter&Gamble, by wyprodukowa? perfumy Hugo Boss i kosmetyki piel?gnacyjne z logo tej marki. Movado by produkowa? zegarki i Safilo, by wyprodukowa? okulary przeciws?oneczne i akcesoria z nimi zwi?zane.Rezydencje pod wynajem


Odwiedzaj?cy Warszaw? biznesmeni, przedstawiciele dyplomacji, kultury wielokrotnie postanawiaj? pozosta? na jaki? czas w stolicy. Zabieraj?c ze sob? osoby najbli?sze, czy te? wspó?pracowników. W takich przypadkach poszukuj? do wynaj?cia rezydencji. Ich pozycja powoduje, ?e cz?sto organizuj? spotkania, rauty, czy rozmowy. W takich wypadkach najlepszym rozwi?zaniem jest wynajem czego? przestronnego i wygodnego. Budynki takie najcz??ciej s? wielokondygnacyjne, urz?dzone. Jedn? z takich presti?owych jest rezydencja Naruszewicza w Warszawie.Po?o?ona w pi?knej cz??ci Mokotowa w?ród przedwojennych willi, parków oraz malowniczych cichych uliczek. Dzi?ki dogodnej lokalizacji w kilkana?cie minut mo?na znale?? si? w centrum miasta, czy w pobli?u ?azienek Królewskich. Rezydencje Warszawa to wyszukiwarka pozwalaj?ca zobaczy? wszystkie dost?pne oferty zarówno te w centrum miasta jak i po?o?one na pi?knych obrze?ach stolicy. Konstancin Jeziorna, Anin czy Wawer maj? dogodn? lokalizacj? spe?niaj?c jednocze?nie warunki cichej, spokojnej i pe?nej zieleni okolicy.